Yuzamashi (a water pitcher for cooling water)

Tokoname yuzamashi by Koshin

Koshin


Tokoname yuzamashi by Touju
Touju


Hokujo
SOLD


Tanikawa Jin

Tanikawa Jin

Hokujo
SOLD

Seiho


Yamada Sou


Seiho

Tokoname Pottery shiro nerikomi yuzamashi by Kenji
Seiho


Kenji


Jinshu

Junzo SOLD

   

 

 

 

 

About us How to order Contact us (Order) Artistic Nippon Home